Mini Itinerary

Photos / Paddyfields

Journey: Bong Son Bông Sơn to Quy Nhon Quy Nhơn by Bike 89km
3 January 2012