Mini Itinerary

Photos / Breakfast - from top left, clockwise: zhengjiao, baozi, doujiang, soy sauce-based dip

Breakfast - from top left, clockwise: zhengjiao, baozi, doujiang, soy sauce-based dip

Journey: Dadugang 大渡岗乡 to Jinghong 景洪 by Bike 81km
25 November 2011